Hur marin IoT bidrar till att minska miljöbelastningen på världshaven

Bakgrund

En av de stora fördelarna när fartyg började använda skrov av metall var att havsvatten kunde användas till ballast. Med dagens moderna styrsystem och motoriserade pumpar kan ballasten optimeras genom en exakt fördelning mellan olika tankar utifrån exempelvis sjögång, fraktlast och önskad vattenlinje.

Den stora nackdelen med att använda havsvatten som ballast är miljöriskerna. Föroreningar, bakterier, mikrober, larver och ägg med mera sprids mellan olika marina miljöer. Små populationer av nya och mer dominanta arter eller skadedjur kan på kort tid slå ut välmående och välbalanserade ekosystem.

I väntan på en tydlig och global lagstiftning kring hantering av ballastvatten är det främst USA:s regler som är måttstocken de flesta stora rederierna försöker anpassa sig till. Där kräver kustbevakningen att alla skepp som ska anlöpa landets hamnar skickar särskilda ballastvatten-rapporter minst 24 timmar innan de når USA:s vatten. Kustbevakningen har även rätten att borda fartyg för inspektioner av kvaliteten på ballastvatten, skicket på tankar och pumpar samt kontrollera loggbok över hanteringen. Brister mot regelverket innebär rejäla böter och andra strafförelägganden.

 

Uppdraget

Vår kund är en världsledande leverantör av system för behandling av ballastvatten. De är pionjärer både inom sin bransch såväl som i att nyttja UV-ljus för saneringen. Deras globala framgångar beror bland annat på att kunna kombinera hög verkningsgrad och driftsäkerhet med låga serviceintervall i ett brett spektrum av marina miljöer med stor variation på saltnivåer, temperatur, siktdjup och UV-genomsläpp.

Vårt uppdrag bestod i att utveckla ett systemstöd med bland annat övervakning, larmhantering datainsamling, analys och rapportering för dessa system.

Utmaningar

I en löpande strävan att öka verkningsgraden och livslängden för systemen vill kunden ha effektiva verktyg på lokal nivå för bland annat övervakning, larm och loggrapporter för ett antal processer. Likaså vill kunden och dennes kunder kunna överblicka status på flera fartyg och kunna se mer komplexa samband för anläggningarna. För detta krävs stora mängder data. En av utmaningarna i denna hantering är att optimera pris och prestanda utifrån analysbehoven. Leverantörer av molntjänster för IoT erbjuder ett flertal olika nivåer av datalagring och funktionalitet på analysverktyg för dataströmmar. Prisbilden mellan alternativen kan variera väsentligt så det gäller att prioritera. En systemarkitektur som själv kan styra flöden för olika typer av data innebär stora besparingar i löpande kostnad för molntjänsterna.

 

Lösning

Vi utvecklade en hybrid av molnlösning och lokal installation där systemets Gateway har en central och viktig roll.

Uppgiften för en lokal Gateway i en IoT-lösning är oftast att samla och eventuellt översätta signaler från olika givare och PLC:er och skicka dessa vidare till molnet. Utöver att agera brandvägg och IoT-agent har ballastsystemets gateway försetts med den logik, grafikstöd/webbläsare och intern databas som krävs för att kunna stödja alla nödvändiga funktioner på lokal nivå, dvs på fartyget, även under längre perioder utan uppkoppling mot lösningens molnserver.

Mer komplex analys av exempelvis aggregerad data från flera olika fartyg och rederier görs däremot med kraftfulla verktyg för BI och Machine Learning som ligger i direkt koppling mot molnserverns samlade databas.

 

Exempel på en användaranpassad dashboard samt menyträd för rollen Superuser. Kunden ska själv enkelt göra inställningar för hantering av mätdata, larm samt layout, logotyper med mera.

 

 

Vill du höra mer om lösningen? Kontakta oss på info@connectitude.se. eller ring oss på 040-685 50 50.

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *