Hur marin IoT bidrar till att minska miljöbelastningen på världshaven

Bakgrund

En av de stora fördelarna när fartyg började använda skrov av metall var att havsvatten kunde användas till ballast. Med dagens moderna styrsystem och motoriserade pumpar kan ballasten optimeras genom en exakt fördelning mellan olika tankar utifrån exempelvis sjögång, fraktlast och önskad vattenlinje.

Den stora nackdelen med att använda havsvatten som ballast är miljöriskerna. Föroreningar, bakterier, mikrober, larver och ägg med mera sprids mellan olika marina miljöer. Små populationer av nya och mer dominanta arter eller skadedjur kan på kort tid slå ut välmående och välbalanserade ekosystem.

I väntan på en tydlig och global lagstiftning kring hantering av ballastvatten är det främst USA:s regler som är måttstocken de flesta stora rederierna försöker anpassa sig till. Där kräver kustbevakningen att alla skepp som ska anlöpa landets hamnar skickar särskilda ballastvatten-rapporter minst 24 timmar innan de når USA:s vatten. Kustbevakningen har även rätten att borda fartyg för inspektioner av kvaliteten på ballastvatten, skicket på tankar och pumpar samt kontrollera loggbok över hanteringen. Brister mot regelverket innebär rejäla böter och andra strafförelägganden.

Därför var fiffelsäkra rapporter med hög spårbarhet av tidstämplade GPS-positioner extremt viktigt för vår kund. Lösningen måste dessutom kunna fungera  off-line.

 

Uppdraget

Vår kund är en världsledande leverantör av system för behandling av ballastvatten. De är pionjärer både inom sin bransch såväl som i att nyttja UV-ljus för saneringen. Deras globala framgångar beror bland annat på att kunna kombinera hög verkningsgrad och driftsäkerhet med låga serviceintervall i ett brett spektrum av marina miljöer med stor variation på saltnivåer, temperatur, siktdjup och UV-genomsläpp.

Vårt uppdrag bestod i att utveckla ett digitalt systemstöd med bland annat övervakning, larmhantering, datainsamling, analys och ”tamper free” rapportering för dessa system.

Utmaningar

Utöver de specifika miljörapporterna ska alla delar i plattformen uppfylla olika marina krav.  För att kunna öka verkningsgraden och livslängden för ballastsystemen vill vår kund kunna erbjuda effektiva verktyg som oavsett bandbredd kan underlätta det underhåll och den service som görs av fartygens besättningar. Likaså vill kunden erbjuda rederierna möjligheten att överblicka status på flera fartyg och kunna se mer komplexa samband för anläggningarna. För detta krävs normalt sett stora mängder data. Till havs kan tillgången på bandbredd och priset för den variera stort. Lösningens systemarkitektur måste därför fungera både off- och on-line och styra samt filtrera dataströmmarna till molnet på ett effektivt vis och utifrån tillgänglig bandbredd..

 

Lösning

Vi utvecklade en hybrid av molnlösning och lokal installation där systemets Gateway har en central och viktig roll.

Uppgiften för en lokal Gateway i en IoT-lösning är oftast att samla och eventuellt översätta signaler från olika givare och PLC:er och skicka dessa vidare till molnet. Utöver att agera brandvägg och IoT-agent har ballastsystemets gateway försetts med den logik, grafikstöd/webbläsare och intern databas som krävs för att kunna stödja alla nödvändiga funktioner på lokal nivå, dvs på fartyget, även under längre perioder utan uppkoppling mot lösningens molnserver.

Mer komplex analys av exempelvis aggregerad data från flera olika fartyg och rederier görs däremot med kraftfulla verktyg för BI och Machine Learning som ligger i direkt koppling mot molnserverns samlade databas.

 

Exempel på en användaranpassad dashboard samt menyträd för rollen Superuser. Kunden ska själv enkelt göra inställningar för hantering av mätdata, larm samt layout, logotyper med mera.

 

 

Vill du höra mer om lösningen? Kontakta oss på [email protected]. eller ring oss på 040-685 50 50.